Vodní elektrárny

Sumární instalovaný výkon vodních elektráren v portfoliu společnosti Slovenské elektrárne, a.s. je 1 653 MW, což je přibližně 40% z našeho celkového instalovaného výkonu.

Z toho je instalovaný výkon průtokových vodních elektráren 736,6 MW a přečerpávacích elektráren 916,4 MW (Černý Váh 734,4 MW, Liptovská Mara 98 MW, Dobšiná 24 MW a Ružín 60 MW). K tomu do 10. března 2015 Slovenské elektrárne, a.s. provozovaly VE Gabčíkovo s celkovým instalovaným výkonem 746,54 MW a od tohoto dne provoz převzal Vodohospodářský podnik, s.p.

Podíl vodních elektráren na roční výrobě elektřiny společnosti Slovenské elektrárne, a.s. dosahuje v průměru asi 11%.

Pro výrobu elektřiny je využíváno hydroenergetického potenciál slovenských řek, které jsou trvale se obnovujícím, a proto nevyčerpatelným primárním energetickým zdrojem – na rozdíl od všech druhů fosilních paliv. Vodní elektrárny – svojí provozní pružností s možností rychlých změn výkonů – jsou schopny pokrýt prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení a tím jsou vhodné i na pokrývání havarijních stavů v elektrizační soustavě.

Vodní elektrárny u velkých akumulačních nádrží (např. Orava, Liptovská Mara, Nosice, Kráľová) a přečerpávací vodní elektrárny (např. Černý Váh, Liptovská Mara, Ružín, Dobšiná) vytvářejí zásobu vody na řešení nerovnoměrnosti spotřeby elektrické energie v rámci dne a tím pomáhají přesně dodržet obchodní plán dodávky elektrické energie.

Vodní elektrárny jsou vhodné jako regulační nebo záložní zdroje v elektrizační soustavě a jsou vhodné i z pohledu využití prvotních zdrojů energie, které se nacházejí na našem území. Vodní elektrárny se většinou staví jako hydroenergetické dílo, které plní několik účelů, přičemž energetický význam ani nemusí být prioritní. Účelem těchto vodních děl je:

■ ochrana území před povodněmi
■ zásobování průmyslu vodou
■ zásobování zemědělství vodou
■ vyrovnávání nerovnoměrných průtoků v toku řeky v průběhu roku
■ ochrana životního prostředí
■ lodní doprava
■ rekreačně-sportovní využití

Současná úroveň techniky a technologie umožňuje realizovat ve vodních elektrárnách výrobní proces s vlastnostmi, které jsou specifické právě jen pro vodní elektrárny:

■ vysoká účinnost přeměny primární energie na elektrickou energii
■ vysoká operativnost a manévrovatelnost, což znamená možnost poskytování podpůrných služeb pro elektrizační soustavu
■ ekologická nezávadnost technologického procesu
■ vysoká spolehlivost provozu a její bezpečnost
■ plná automatizace procesu, možnost úplného bezobslužného provozu a dálkového řízení
■ vysoká životnost technologického zařízení i celé elektrárny při neomezené životnosti primárního energetického zdroje
■ nízká energetická náročnost celého procesu
■ kromě turbínového a přečerpávacího provozu také možnost kompenzace.

Skutečně využitý hydroenergetický potenciál SR je na úrovni 57,5%.

Přejít nahoru
Přejít na začátek